Dolnopoustevenský posel

Petiční výbor informuje

Autor: František Kalčík

Petiční výbor považuje za důležité informovat občany našeho města o postupu prací na plynofikaci města:
    Do září 1999 v tzv. I. etapě plynofikace bude zemní plyn přiveden na okraj města tak, že bude ještě v průběhu letošního roku připojen závod Josef Dvořák - Izopol.

II. etapa v roce 2000 - plošná plynofikace města, přivedení zemního plynu k těm objektům, které jsou závislé na místní uhelné kotelně, zatím s výjimkou částí za nádražím, Horní Poustevny a Karlína.
III. etapa - je zvažována možnost s přípojkou na Karlín a Horní Poustevnu a napojení velkých i malých odběratelů (i ÚSP).
IV. etapa - postupná plynofikace (tj. přivedení plynového potrubí) zbylých částí Dolní a Horní Poustevny.

    Dne 9.6. jednali pan starosta ing. Jemelka a člen MZ p. F. Kalčík se Severočeskou plynárenskou společností, kde byly předběžně dojednány základní podmínky a etapy plynofikace města. Největší pozornost byla věnována II. etapě. Finanční zajištění činí na rozvody cca 10 až 12 miliónů Kč, což se rovná přibližně částce, kterou město nabídlo firmě HARPEN CZ na tzv. teplofikaci, ze které by měl užitek jen malý počet občanů našeho města. Navíc se jednalo o nenávratnou finanční dotaci cizí soukromé firmě.
    Změnou záměru, který vyplynul z dotazníkové akce, která byla uskutečněna na popud petičního výboru a obyvatel města, nebyly tyto prostředky vyčerpány, petiční výbor navrhuje, aby tyto finanční prostředky byly použity jako bezúročná půjčka obyvatelům soukromých i družstevních domů na přivedení přípojky k objektům, nebo k zařízení plynových kotlů. Podmínky těchto půjček by mohlo stanovu zastupitelstvo města. Petiční výbor žádá zastupitelstvo města, aby pozastavilo akce, které
nejsou pro město nezbytně nutné a případně minimalizovalo částky, které by měly být vloženy do opravy současné kotelny nebo rekonstrukce kostelíka pod domečky. Stálo by též za úvahu přehodnotit výběrové řízení na rekonstrukci hřbitovní kaple, popř. zatím tuto akci odsunout na příští rok, aby byla vytvořena rezerva pro plynofikaci města. Pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci plynofikace města doporučuje petiční výbor vyloučit zcela účast v tomto řízení firmy HARPEN
CZ a V7chodočeskou energetickou společnost, které již dostaly možnost projevit svůj "zájem" zde budovat neco ve prospěch našeho města, ale bohužel to nebylo ve prospěch obyvatel!
    Za velmi důležité považuje petiční výbor skutečnost, že I. etapu plynofikace, tj. přivedení potrubí zemního plynu od Vilémova po závod IZOPOL, zajišťuje Severočeská planárenská a.s. a odstoupením dalšího "zájemce", tj. Východočeskou energetickou společnost a.s. a tím i fi. HARPEN CZ, již městu nehrozí sankce za výši neodebraného plynu.
    Doporučujeme využít zkušeností Severočeské plynárenské a.s., která má odbornou zkušenost a je zárukou vysoké kvality. Bylo by vhodné, aby město tuto společnost požádalo o pomoc a zaslání svých pracovníků na zajištění odborného dohledu při výběrovém řízení na různé práce spojené s plynofikací města.
    Člen petičního výboru p. Ant. Tobiška podal podrobné připomínky k územnímu plánu města. Žádáme proto, aby všechny připomínky, které došly na adresu zastupitelstva města, byly zvěřejněny v Dolnopoustevenském poslu v plném znění. (Vzhledem k rozsahu bude tento materiál zveřejňován postupně - pozn. red.)

Petiční výbor děkuje
 
    Všem občanům Dolní Poustevny (tím samozřejmě i občanům Horní Poustevny, Karlína, Markéty), že reagovali na výzvu Petičního výboru a v tak velkém počtu se zúčastnili dotazníkové akce, která řešila opravdu zásadní otázku - jak a čím budeme v příštích desetiletích topit, jak bude zajišťováno teplo pro naše domácnosti.
    Účast - 58 % z oprávněných občanů - by nám závidělo hodně obcí a měst i při tak významných událostech jakými jsou například volby. Dokáže-li tolik lidí ve svém volném čase přijít a říci svůj názor, nebude to ani v budoucnu s Dolní Poustevnou špatné. Petiční výbor děkuje občanům i za to, že reagovali na výzvu pana starosty Jemelky, aby k celé záležitosti přistupovali vskutku odpovědně a mysleli opravdu na zájem všech a budoucnost obce. 479 občanů (proti 198) se vyslovilo pro plošnou plynofikaci, která by při cílovém řešení měla zabezpečit plyn pro vytápění i vaření ve všech domácnostech. Správná rozhodnutí dokumentují i nedávno celostátně zveřejněná čísla. Ta říkají, že vytápění průměrného rodinného domku stojí původně navrhovaným dálkovým topením ročně 31. 500 Kč, zemním plynem, pro který se rozhodla většina občanů, pouze 14. 702 Kč. Čili ani polovinu a vše bez problematických hypoték, závazků apod.

Petiční výbor slibuje,

    že bude i nadále pečlivě sledovat realizaci plošné plynofikace v našem městě a bude usilovat, aby se týkala maximálního počtu občanů a bude i po své linii pravidelně informovat občany. Dále se Petiční výbor vyjádří v některém z dalších čísel městských novin k některým úmyslně šířeným fámám a neseriózním informacím typu, že změna koncepce znamená, že vše musí
zaplatit město a Izopol. Není to parvda, budoucí provozovatel následně zařízení odkoupí a většina prostředků se investorům vrátí.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )