Dolnopoustevenský posel

Číslo 8/1998

Předchozí čísloHlavní stránkaDalší číslo

Předchozí číslo
Hlavní stránka
Další číslo

MěÚ Dolní Poustevna
Interdata
Region


Příprava teplofikace města pokračuje

Výběr dodavatele studie projektu a následného zabezpečení finančních prostředků pro realizaci modernizace a rozšíření systému centrálního zdroje tepla v Dolní Poustevně představuje další etapu v přípravě teplofikace města. Výběru se zúčastnily tři podnikatelské subjekty, a to Ventos Rumburk s konsorciem Energoinvest Praha, pražské zastoupení německé společnosti Harpen A.G. Dortmund a společnost TSS Teplice.

Výsledek soutěže bude podle vyjádření starosty města Ing. Miroslava Jemelky znám 26. srpna, tedy po uzávěrce tohoto vydání DP. Seznámíme vás s ním tedy v příštím čísle.


"Zmizely" dvě tuny nebezpečného odpadu

Přesně 2 403 kg nebezpečného komunálního odpadu vyvezla z Dolní Poustevny společnost Ingeo. Učinila tak na základě smlouvy o svozu a sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, kterou uzavřela s dolnopoustevenskou radnicí. Akce se zúčastnili 24 občané, kteří odevzdali výše uvedené množství zářivek, barev, akumulátorů, televizí, chladniček, olejů a dalších kapalných chemikálií.

Dá se předpokládat, že sběrové akce tohoto charakteru proběhnou i v dalších termínech, neboť městský úřad má zájem na tvorbě zdravého životního prostředí v Dolní Poustevně.


Komunální volby 1998

Volby do obecních zastupitelstev proběhnou 13. a 14. listopadu tohoto roku. Zapisovatelem dolnopoustevenské místní volební komise byl jmenován Mgr. Václav Plášil, bytem Dolní Poustevna 349, tel. 0413/397244 a 397208.

Harmonogram přípravy voleb do obecních zastupitelstev

V souvislosti s blížím se termínem komunálních voleb přinášíme termíny, které vyplývají ze znění zákona č. 152/94 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích:

 • 8. září - podání kandidátních listin zapisovatelům místních volebních komisí
 • 14. září - delegování členů a náhradníků do místních volebních komisí
 • 19. září - projednání kandidátních listin na prvním zasedání místní volební komise
 • 24. září - nejzazší lhůta pro odstranění závad na kandidátních listinách do 24 hodin od doručení rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta
 • 26. září - registrace kandidátních listin místní volební komisí
 • 3. listopadu - začátek volební kampaně, vyhrazení plochy k vylepování plakátů, přístup k místním sdělovacím prostředkům
 • 10. listopadu - dodání hlasovacích lístků voličům
 • 11. listopadu - zákaz volební agitace

Česká televize vítá zájem Dolní Poustevny

"Česká televize má samozřejmě velký zájem na rozšiřování počtu diváků, a proto okamžitě požádáme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení příslušného kmitočtu pro Vaši obec ...," píše ředitel výroby a techniky ČT ing. Vít Novotný starostovi města Ing. Miroslavu Jemelkovi v odpovědi na žádost o televizní příjem programu ČT 2 pro oblast Dolní Poustevny.

Vlastní rozšíření televizní nabídky o program ČT 2 a Primu je však podmíněno předcházejícím měřením Českých radiokomunikací, které musí město objednat a zaplatit. Výsledek měření doplněné souhlasným stanoviskem ČT bude doručen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která rozhodne o kmitočtovém přídělu provozovateli příslušného převaděče televizního signálu v oblasti Dolní Poustevny.

Vít Novotný současně ing. Jemelku upozornil, že jde o poměrně zdlouhavý proces, vyjádřil nicméně přesvědčení, že výsledek bude zejména pro občany Dolní Poustevny uspokojivý.


Nad stránkami městské kroniky

Autor: Jan Bednář
Podtitul: Dolní Poustevna po skončení I. světové války

Císařským rozhodnutím byla Dolní Poustevna 4. června 1918 povýšena na město. Získala svůj znak, který v heraldickém provedení znázornil tradiční výrobu umělých květin, listů a ovoce - symbolicky tedy zdejší lehký průmysl a kovodělnou a tkalcovskou výrobu jako těžký průmysl. Oficiálními barvami městského znaku byly určeny stříbrnošedá, červená a žlutá. Tím skončilo užívání obecní pečeti, na které byla znázorněna bohyně Justicie. Pečeť byla v Dolní Poustevně užívána od r. 1851.

Konec první světové války a rozpad rakouské monarchie byl v severních Čechách provázen silnými národnostními problémy. Na Děčínsku bylo české obyvatelstvo v menšině a němečtí političtí předáci se stavěli negativně k nárokům Čechů na včlenění oblasti do rámce Československa.
Již 29. října 1918 bylo německými poslanci ve Vídni rozhodnuto o odtržení pohraničních oblastí nového státu. Vznikly čtyři oblasti útvaru zvaného Deutschböhmen, do kterého bylo vřazeno i Děčínsko. V Liberci byla ustavena zemská vláda a jejími zplnomocněnými orgány se staly německé národní výbory. Ty na svou podpory začaly organizovat i vlastní ozbrojené složky - Bürgerswehr. Až v polovině listopadu dorazily do severočeského pohraničí jednotky československé armády, které postupně obsadily všechna strategická místa oblasti. Také v Dolní Poustevně byla umístěna vojenská posádka. Sídlila v hostinci ""Národní dům"" až do 23.6. roku 1920. Státní hranici střežila finanční stráž za pomoci armády.

10.6. 1919 proběhly v Dolní Poustevně první ""československé"" komunální volby. Starostou byl zvolen František Möse. Rok po vzniku ČSR byla v obci otevřena první česká dvojtřídní škola, a to v č.p. 136. Učil v ní Josef Polanský. V roce 1920 následovalo otevření dvou tříd měšťanky, a to v č.p. 15 a 286. V roce 1923 byla zahájena výstavba české školy, která byla do užívání předána 28. října 1923.


http://www.interdata.cz/mesta/dpou/

Pro někoho je údaj v titulku tohoto článku zcela nesrozumitelný, pro někoho zcela zřejmý a čitelný. Ony záhadné zkratky ale nejsou ničím jiným než internetovou adresou Dolní Poustevny, lépe řečeno stranou Městského úřadu v Dolní Poustevně.

Tato strana obsahuje základní geografické a demografické údaje o městě, stručný exkurz do jeho historie, seznam nejvýznamnějších průmyslových podniků, nabídku služeb a také tři snímky - detail plastiky archanděla Michaela, budovu městské knihovny a rekonstruovaný bytový dům.

V této souvislosti je nutné uvést, že internetové stránky budou v nejbližší době rozšířeny o městská a obecní periodika, která na Šluknovsku vycházejí. Dolnopoustevenský Posel mezi nimi bude také. Až se tak stane, budeme vás pochopitelně informovat.


Společenská kronika

55. narozeniny oslavil dne 3. srpna pan Karel Opitz. 65. narozeniny oslavili dne 10. srpna paní Jana Bergertová, 31. sprna pan Imrich Végh. 70. narozeniny oslavil dne 26. srpna pan  Josef Voják.

82 let se 5. srpna dožila paní Frieda Neumannová, 84 let 1. srpna paní Marta Stadlerová a 86 let pan Václav Sochor.

Všem jubilantům pochopitelně blahopřeje i redakce Dolnopoustevenského Posla!


Bolševník a křídlatka stále hrozí

Likvidaci expanzivních druhů rostlin, mezi které se na Děčínsku řadí zejména bolševník velkolepý a nově i křídlatka japonská (sachalinská), věnují orgány státní správy, ale i samosprávy značnou pozornost. Oba jmenované druhy rostlin vytlačují původní vegetaci, tvoří ve volné krajině rozsáhlé porosty, které jsou nežádoucí a jejich likvidace je finančně i časově náročná, navíc je bolševník i jedovatý. Po poškození uvolňuje tekutinu, která vyvolává prudké záněty kůže - tzv. fototoxické dermatózy. V případě výskytu ihned informujte městský úřad, případně referát životního prostředí Okresního úřadu v Děčíně.

Bolševník velkolepý

je nápadný a výjimečný svou velikostí. Výška duté lodyhy přesahuje 3 m, plocha listů dosahuje rozměrů od 10 do 150 cm2. Na vrcholu lodyhy vyrůstá hlavní okolík o průměru 50 cm a výše se 100 až 150 malými okolíčky. Celá rostlina je silně jedovatá, nejnebezpečnější jsou však nezralé plody. Při likvidaci je nutno chránit zejména obličej a oči a zamezit přímému kontaktu nechráněné pokožky s rostlinou. Pyl z květů může vyvolat alergické reakce.

Likvidace menších skupin je možná mechanickou cestou vysekáním rostlin těsně nad zemí, a to dříve než vykvetou a vytvoří klíčívá semena (dozrávají v srpnu). Zbytek dutého stonku a kořene se doporučuje zalít Roundupem. Zásah je nutné po několik let opakovat. V případech většího výskytu je aplikována chemická likvidace. Doporučuje se postřikový herbicid Roundup Bioaktiv, který je dodáván ve formě koncentrátu. Rostlina po aplikaci žloutne, vadne a zasychá. Postřik se provádí koncem jara, nejpozději při vytvoření květů. Podobným způsobem účinkuje i herbicidní přípravek Touchdown.

Křídlatka japonská (sachalinská)

je vytrvalá bylina s bohatě rozvětvenými, silnými a dlouhými oddenky, často dřevnatějícími. Lodyhy jsou přímé, v horní částo větvené, křehké a duté, červeně skvrnité. Vysoké jsou v rozmezí od 1 do 2,5 m a více. Lodyhy vyrůstají z pevných a silných oddenků tvořících shluky. Pro své rychlé šíření a značnou konkurenční schopnost se stává vážnou hrozbou pro přirozené složky domácí vegetace a narušuje původní vyvážené vztahy mezi jednotlivými rostlinnými druhy. Představuje problém pro stromy a keře.

Mechanická regulace nemá obecně velkou šanci na úspěch. Zpravidla způsobuje pravý opak. Dochází k postrannímu šíření trsů a jejich houstnutí. Vypalování nesnižuje životaschopnost podzemních oddenků, dochází k následnému obrůstání. Možnosti chemické likvidace jsou závislé na počtu opakování. Aplikují se: Asulox 40, Synlox 40, Krenite, Roundup, Touchdown, Rodeo, Glialka, Glyfogan 480 SL a další, a to vždy v jiných ročních obdobích. Jako nejpespektivnější se jeví kombinace mechanického způsobu regulace spolu s užitím některého z herbicidů.


Pele - mele

 • Starosta města Sebnitz Mike Ruckh zaslal blahopřejný dopis, v němž Dolní Poustevně blahopřeje k opětovnému získání statutu města. Současně ocenil dosavadní úroveň vzájemné spolupráce. Mike Ruckh se zúčastní zářijových oslav k 80. výročí povýšení Dolní Poustevny na město.
 • V Horní Poustevně byl otevřen nový hotel. Jmenuje se Zelený dům a v nepřetržitém provozu v něm funguje restaurace a bar. Vskutku reprezentativní ubytovací kapacita hotelu činí 40 lůžek.
 • Další čtyři počítače značky PC Siemens Nixdorf 511, včetně software MS DOS Windows, zakoupil pro potřeby základní školy dolnopoustevenský městský úřad. Současně zajistil i připojení školy na internetovou síť.
 • Pro všechny městské části jsou určeny další nové odpadkové koše, kterými městský úřad vybaví veřejná prostranství.
 • Proběhla oprava schodiště u prádelny v č.p. 380 - 382. V září zde bude opraveno i terénní schodiště mezi bytovým domem a místní komunikací.
 • Zajímá vás příprava investičního plánu města na příští rok? Své náměty či požadavky adresujte městskému úřadu.
 • Po více jak 20 letech je opět funkční kanalizace a vodoinstalace v ubytovně č.p. 22. Městský úřad zde dokončil generální opravy těchto systémů.
 • Opravuje se další část střechy na budově I. stupně ZŠ. Rekonstrukci provádí místní firma Bucek.

Jen bránit prostě nestačí

Autor: Vítězslav Bureš

V úvodním utkání nového ročníku okresního přeboru přivítali fotbalisté Dolní Poustevny celek FK Rumburk. Tým, který v minulé sezóně sestoupil z I.B třídy.

Utkání začalo až s půlhodinovým zpožděním, neboť se nedostavili dva ze tří nominovaných rozhodčích - hlavní Marek a pomezní Maščuch. Zápas tak musel odřídit druhý pomezní rozhodčí Suk. Oba týmy nastoupily v ""rozdílných"" sestavách. Zatím co RUmburk byl v ""plné síle,"" domácím chyběli Válek, Šmejkal a Kostelecký. Zápas se vyvíjel dle papírových předpokladů. Rumburk od první minuty útočil, Poustevna se bránila a snažila se prosadit pomocí rychlých brejků. Ty však spolehlivě likvidovala obranná řada hostí. V první šanci zápasu se už v 10. minutě objevil rumburský Votoček, který dostal přihrávku do šestnáctky, Hrdlička však jeho pokus nohama zlikvidoval. Stejná situace, se stejnými aktéry, se opakovala po čtyřech minutách. V 18. minutě se před gólmanem Rumburku Charvátem objevili i hráči domácího celku. Píšova střela byla však více než propagační. Následoval přímý volný kop Danče, jehož přímý volný kop vytáhl Charvát ze šibenice. Fakt, že po celou první půli byl Rumburk daleko útočnější než domácí, potvrdil v 37. minutě Moravec, který střílel jen těsně vedle Hrdličkovy branky.

Druhá půle se od první příliš nelišila. Rumburk stupňoval tlak, ale obrana domácích dirigovaná L. Kramerem odolávala. To nejdůležitější se odehrálo v 60. minutě, kdy byl za postranní čárou ošetřován domácí K. Učeň. Hosté dokonale využili hry proti deseti a Moravec po centru hlavou vstřelil jediný gól zápasu.

Od tototo okamžiku jako by z Poustevenských spadla veškerá tíha a i ona se stále častěji objevovala před hostujícím brankářem. V 62. minutě protáhl L. Kramer Charváta téměř z půlky, deset minut na to hlavičkoval P. Kramer z malého vápna. V 75. minutě po rohu nesedl, tak jak by měl, míč na hlavu R. Učňovi, přesto měl Charvát problémy. Následně i Kern z hranice vápna mířil těsně nad.

Přestože byl Rumburk po celý zápas lepší, Poustevna si alespoň za výkon v poslední půlhodince vyrovnání zasloužila. O to, že nedostaka šanci ani z penalty, se přičinil i nepřesný rozhodčí Suk, který neodpískal jasné fauly na Zálešáka a Píšu.


Vodník CUP nohejbalistů

Autor: Tomáš Válek

První srpnový den se areál karlínského koupaliště změnil v nohejbalové kolbiště. Úvodního ročníku turnaje Vodník CUP se zúčastnilo dvanáct družstev, z nichž si nejlépe vedla dvojice Petr Brynda a Jiří Stibor. Turnaj organizoval Tomáš Válek, který i touto cestou děkuje pp. Adolfovi a Moravcovi z Vilémova. Turnaj proběhl k naprosté spokojenosti zúčastněných, kteří se už nyní těší na příští ročník.


Vodník CUP volejbalistů

Autor: Zbyněk Tomek, Jiřina Válková

Pěkný sportovní den proběhl na koupališti v Karlíně také 15. srpna. Pro změnu si zde dali dostaveníčko volejbalisté a volejbalistky, a to v rámci prvního ročníku turnaje smíšených družstev. Zúčastnilo se ho šest týmů z Dolní Poustevny a Lobendavy. Turnajem nejlépe prošel celek Dolní Poustevny II., který si z Karlína odvezl historicky první turnajový ""skalp,"" který hodlá v rámci příštího ročníku zcela určitě obhájit. Zda-li se mu to podaří uvidíme příště. Organizátoři turnaje děkují všem sponzorům a spolupracovníkům, bez nichž by nebylo možné akci uskutečnit.


Tour de Zeleňák čtrnáctiletý

56 kilometrů Šluknovskem. To je program 14. ročníku populárního rumburského cyklistického závodu Tour de Zeleňák, který se jede první záříjovou sobotu.

V několika věkových kategoriích se milovníci amatérské cyklistiky vydají na trať přesně v půl desáté, a to jako vždy od restaurace Zelený strom, kterou závod už několik let úspěšně přežívá. Přihlášky lze zasílat na adresu: J+A obuv, J. Jánošová, SNP 11, 408 00 Rumburk, prezentace proběhne v den závodu od 7.30 hodin. Startovné činí 150 korun a pořadatelé doporučují všem účastníkům závodu použít přilbu. Závodu, který projede i Dolní Poustevnou, se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, a to na vlastní nebezpečí. Výsledky budou jako vždy vyhlášeny v rumburské restauraci ""Na koupališti,"" kde je možné zajistit i nocleh.


Tradiční dolnopoustevenská střelba

Už 36 sezón probíhá v Dolní Poustevně tradiční střelecká soutěž ve střelbě na asfaltové terče. Letošní ročník pořádalo místní myslivecké sdružení Jezevec u příležitosti 80. výročí povýšení Dolní Poustevny na město. Kvalitni organizaci umožnil i finanční příspěvek města, který činil 3 tisíce korun.


Poslední aktualizace:
©1998, Computer Education & Interdata Web Team (e-mail )