Dolnopoustevenský posel

Výzva k okleštění stromoví a jiných porostů

Autor: Radek Kotrba

Na základě zákona č. 458/2000 Sb., vyzýváme majitele a uživatele pozemků o provedení okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrických venkovních vedení s výjimkou registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů.

Okleštění dřevin musí být provedeno tak, aby nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m. Aby v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku. Aby v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedeno se souhlasem dodavatele a za dozoru osoby jím určené. Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. října do 30. listopadu 2001.

Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků, že pokud neprovedou okleštění dřevin v ochranných pásmech vedení vysokého napětí, vystavují se nebezpečí uložení pokuty až do výše 50 miliónů Kč.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )