Dolnopoustevenský posel

Jak budeme platit za likvidaci komunálního odpadu?

Autor: Alena Mrázová, referentka SM

Od 1. ledna 2002 platí nový zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. S jeho platností přichází pro občany i pro město řada nových povinností. V této souvislosti připravuje město přijetí dvou nových obecně závazných vyhlášek. První z nich stanoví místní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Dolní poustevny a druhá, která navazuje na vyhlášku o místním poplatku za provoz tohoto systému. Předkládáme přehled zásadních změn vyplývajících z tohoto zákona, jako návrh města, k všeobecné diskusi. Pokud dojde ke schválení výše uvedených vyhlášek, zavede město od 1. května 2002 nový způsob vybírání poplatku, který je závazný pro všechny fyzické osoby - poplatníky, kteří mají ve městě trvalý pobyt a od poplatníků, kteří mají na území města stavbu sloužící k individuální rekreaci.

Největší změna, která po tomto datu nastane, se týká způsobu plateb za odstraňování komunálního odpadu z domácností. první povinností každého poplatníka (nebo jeho zástupce) bude podat písemné přiznání k poplatku na městský úřad. Tato zákonná povinnost se týká všech majitelů nemovitostí a těch občanů, kteří do dnešní doby neměli popelnici žádnou a svůj odpad likvidovali v rozporu se zákonem.

Sběrné nádoby o potřebném objemu budou rozmístěny k jednotlivým objektům na určená stanoviště. Je propočítáno, že na jednu osobu a týden bude postačující nádoba o objemu 30 l. Sběrné nádoby budou plastové a proto do nich nelze ukládat žhavý popel. I nadále bude fungovat sběrný dvůr. Tam mohou občané platící poplatek v našem městě zdarma ukládat nebezpečný odpad (zářivky, barvy, atd.). Velkoobjemový odpad lze ukládat ve sběrném dvoře po dohodě se správcem dvora. I nadále bude prováděn odvoz separovaného odpadu (zelené pytle).

Nejvíce bude v této době zajímat každého občana, jakou částkou bude zatížen jeho rozpočet touto službou. Poplatek za odstraňování komunálního odpadu se skládá ze dvou částí. A to z částky, která je dána zákonem (až do výše 250 Kč za osobu a rok) a z částky, která je vypočtena ze skutečných nákladů na odstraňování komunálního odpadu za předešlý rok. V našem městě by se tato částka měla pohybovat okolo 360 Kč za osobu a rok. Skladba poplatku: Skutečné náklady za rok 2001 (260 Kč) a 40 % ze zákonem určené částky (100 Kč). Celkem 360 Kč.

Snížení poplatku na 50 % bude možné poskytnout následujícím osobám s trvalým pobytem ve městě na základě písemné žádosti a potvrzení. Studentům ubytovaným mimo město v internátech, na kolejích a privátech. Poplatníkům, kteří dojíždějí za prací a jsou ubytováni přes týden mimo obec. Poplatníkům, kteří dosáhnou v příslušném roce věku 70 let a výše. Prominutí poplatku pak bude možné na základě potvrzení u osob dlouhodobě nemocných, kteří jsou více než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Na třetí a každé další nevýdělečné dítě v rodině do věku 25 let. Vojákům základní vojenské služby (netýká se služby náhradní).

Poplatek bude možno pro menší zatížení rodinného rozpočtu hradit čtvrtletně nebo pololetně v těchto termínech: Do 31. 1. za první čtvrtletí, do 30. 4. za I. pololetí, resp. za druhé čtvrtletí, do 31. 7. za třetí čtvrtletí, do 31. 10. za II. pololetí, resp. za čtvrté čtvrtletí. Osoby vlastnící v Dolní Poustevně stavbu určenou k individuální rekreaci budou poplatek platit jednorázově na celý rok, a to do 31. 8. Poplatek se bude hradit v pokladně MěÚ v Dolní Poustevně. Určená částka bude na konci roku přehodnocena dle skutečných nákladů s možností některých úprav pro další roky.

Obracíme se na všechny občany se žádostí o připomínky, doplnění a náměty k této problematice s doručením do 27. 3. 2002. Děkujeme za zaslané náměty.

Zpět k článkům

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )