Dolnopoustevenský posel

Víte, jak to je dnes s úřady?

Autor: rd

Rumburk (zrc) - Poslední den roku 2002 byl současně i posledním dnem činnosti okresních úřadů. Jejich kompetence přešly v rámci reformy veřejné správy na čtyři jiné úřady. Jsou jimi obecní úřady, krajské úřady, územní správní úřady a ústřední správní úřady.

Lidi ze všeho nejvíce asi zajímá, jaké kompetence přešly z okresního úřadu na obce s rozšířenou působností. Ty jsou na území okresu Děčín tři - Děčín, Varnsdorf a Rumburk. Od 1. ledna 2003 tyto obce zajišťují mimo jiné vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Vydávají řidičské průkazy, technické průkazy a evidují motorová vozidla. Na starosti mají i živnostenskou agendu, rozhodují o vyplácení dávek státní sociální podpory. Plní úkoly vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Rozhodují o poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních a vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů, myslivosti, vodního hospodářství, rybářství atd. Pověřené obce povolují také zvláštní užívaní či rozhodují o uzavírání silnic II. a III. třídy. Pokud není občan s rozhodnutím obce ve věci přenesené působnosti spokojen, může se odvolat ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem.

Mezi tzv. územní správní úřady patří např. pozemkový úřad, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a také archiv. Pod pojmem ústřední správní úřady si je možné představit například ministerstva vnitra, které dohlíží na samostatnou působnost obcí, dále hasičský záchranný sbor, ministerstvo pro místní rozvoj a jeho agendy související s programy Evropské unie a v neposlední řadě také ministerstvo kultury, které v případech mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )