Dolnopoustevenský posel

Dolnopoustevenský územní plán a jeho změny

Autor: Eva Pažoutová, odbor SM MěÚ

Zastupitelstvo města Dolní Poustevny schválilo upravený návrh územního plánu obce (ÚPO) i vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Dolní Poustevny o závazných částech územního plánu.

Závazná část návrhu ÚPO Dolní Poustevna stanovuje koncepci rozvoje obce a regulativy, které jsou společným vyjádřením základních zásad uspořádání území a limitů jeho využití pro vydávání správních rozhodnutí o území na celém správním území Dolní Poustevny. Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území stanovené v Závazné části ÚPO jsou závazné pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změnu ve funkčním využití a prostorovém uspořádání území, provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb. Ostatní části ÚPO jsou směrné.

Na správním území řešeném ÚPO lze umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území jen v souladu se závaznou částí ÚPO - schválenými Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území.

Změny ÚPO mohou být prováděny v souladu s ustanoveními zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a pouze po schválení zastupitelstvem. Změny ve schválené územně plánovací dokumentaci pořizuje obec a schvaluje zastupitelstvo. Postup při pořizování změn závazné části územního plánu je upraven ve stavebním zákoně.

MěÚ Dolní Poustevna jako pořizovatel územně plánovací dokumentace upozorňuje, že shromažďuje žádosti o změny ÚPO. Tyto budou předloženy k posouzení zastupitelstvu, které rozhodne nejpozději v dubnu 2006 o jejich pořízení a úhradě nákladů za pořízení změny ÚPO. Následně bude probíhat projednání a schválení změn.

Pokud tedy chtějí občané navrhnout změny územního plánu, musejí své žádosti podat v dostatečném časovém předstihu na odbor správy majetku (doporučený termín je do 31. března 2006). Žádost o pořízení změny ÚPO podávají vlastníci nemovitostí, popř. i jiní zájemci se souhlasem vlastníka předmětné nemovitosti. Žádost je nutné doložit dokladem o vlastnictví, situací s vyznačením předmětné lokality a popisem navrhované změny ÚPO. Dále je vhodné přiložit stanoviska dotčených orgánů státní správy (např. ochrany životního prostředí, památkářů, silničního nebo vodního hospodářství apod. - nutno upřesnit u jednotlivých žádostí dle situování a rozsahu navrhované změny ÚPO).

Zastupitelstvo v souladu se stavebním zákonem schválilo příspěvek žadatelů na úhradu nákladů souvisejících s pořízením změny ÚPO. Stanovilo výši zálohy na 10 000 Kč pro občany při pořizování změny ÚPO pro funkci bydlení o výměře funkční plochy do 1 500 m2 a 20 000 Kč v ostatních případech. Záloha je splatná před zahájením prací na pořízení změny. V případě, že zastupitelstvo pořízení změny neschválí, bude záloha žadateli vrácena nejpozději do 30 dnů po projednání v zastupitelstvu města. V případě schválení úplné úhrady na pořízení změny bude se žadatelem uzavřena „dohoda“ o úplné úhradě. K doplatku bude žadatel vyzván po předložení faktury od zpracovatele ÚPO. Doplatek musí být uhrazen před konečným schválením změny v zastupitelstvu.

Vyúčtování skutečných nákladů souvisejících s pořízením změny ÚPO bude vyfakturováno žadateli před konečným schválením změny ÚPO zastupitelstvem.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )