Dolnopoustevenský posel

Na některá paliva už raději zapomeňte

Autor: rd

V polovině dubna letošního roku vstoupilo v platnost nařízení města Dolní Poustevny číslo 1/2005 o zákazu spalování některých paliv v malých spalovacích zdrojích. Není od věci se s obsahem tohoto důležitého nařízení seznámit.

Zastupitelstvo města Dolní Poustevny vydalo dne 30. března 2005 na základě § 50, odstavce 1, písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11, odst. 1 dále § 84 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1 - Zákaz spalování vyjmenovaných paliv

1. Na území města Dolní Poustevny se v malých spalovacích zdrojích znečišťování zakazuje spalování těchto paliv:
a) hnědé uhlí energetické - jedná se o méně kvalitní palivo s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Je určené pro energetické odvětví, b) lignit, c) uhelné kaly, d) proplástky.

2. Územím města Dolní Poustevny, se rozumí katastrální území - Dolní Poustevna, Horní Poustevna a Nová Víska.

Článek 2 - Sankce

Porušení zákazu stanoveného tímto nařízením bude postihováno podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 86/2002 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Článek 3 - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Dolní Poustevně.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )