Dolnopoustevenský posel

Školská rada. A o co vlastně jde?

Autor: rd

Seznam členů Školské rady Základní školy v Dolní Poustevně jsme přinesli v červencovém vydání. Nyní vám alespoň ve zkratce představíme základní činnost, kterou školská rada ze zákona (jde o zákon č. 561/2004 Sb.) může a bude vykonávat.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období školské rady jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné příslušnými právními předpisy poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )