Dolnopoustevenský posel

Vytřídíme 12 kg odpadů za rok

Autor: Milan Hulán, Pro EKO Varnsdorf

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že v Dolní Poustevně přibyly barevné kontejnery na tříděný odpad a byly upraveny a zpevněny jejich stanoviště. Ano, řeč bude v několika pokračováních o separaci odpadů a jejich následném využití.

Město Dolní Poustevna se již sedmým rokem podílí na třídění odpadů a od samotného začátku lze s jistotou hovořit, že počínání občanů, potažmo výsledky třídění, patří mezi vynikající. Současná výtěžnost zavedeného systému třídění v Dolní Poustevně se totiž pohybuje okolo 12 kg na občana a rok, a to není v celorepublikovém srovnání vůbec špatné. Dlužno dodat, že zmíněná výtěžnost je reprezentována převážně lehkými obaly. Čemu vděčíme, že z Dolní Poustevny putuje tolik tříděného odpadu?

Krom obětavosti konkrétních lidí je důvodem způsob separace odpadů. Jistě mnohé z čtenářů zaskočily prvně spatřené odložené zelené polyetylenové pytle naplněné čímsi - na první pohled nedefinovatelným. Jednalo se a doposud se stále jedná o velmi jednoduchý způsob, kdy zdarma obdržený pytel naplněný tím kterým druhem odpadu se v určený den ráno odloží na viditelném místě svozové trasy a odtud je ještě týž den odvezen ke zpracování. Jednoduchost spočívá mimo jiné v tom, že svozová trasa byla navržena tak, aby donášková vzdálenost nebyla příliš veliká. Totiž dostupnost a není zde třeba hovořit pouze o dostupnosti „vzdálenostní“, ale například i ekonomické, je pro ono třídění odpadů určující.

Dále došlo k rozšíření třídících kapacit o shora uvedené barevné nádoby o objemu 1.100 l, které dnes na devíti stanovištích (další jsou připravována) pomáhají řešit odkládání tříděného odpadu těm domácnostem, které z prostorových důvodů obtížně, anebo vůbec odpady třídit nemohly. Neodmyslitelný podíl na celkovém výsledku v Dolní Poustevny má mládež, která se velmi aktivně zhostila nejenom sběru PET lahví na ZŠ a MŠ, ale získané informace na ekologických přednáškách a výstavkách předala nám, o generaci starším, a přinutila nás tak zabývat se tímto problémem.

Který odpad lze třídit a následně recyklovat se dozvíte v několika pokračováních následujících vydání místních novin. Zkráceně se jedná o sedm konkrétních komodit – sběrový papír, nápojový karton, textil, plasty, lahvové sklo, drobné kovy a polystyren. Nově je zajištěn zpětný odběr vybitých přístrojových baterií.

V prvním článku se zastavíme u sběrového papíru. Obsah odpadových pytlů s papírem se dále ve firmě Pro EKO Varnsdorf  třídí dle druhů a kvality papíru, následně se lisuje do balíků a připravuje k expedici ke konečným zpracovatelům papíru – papírnám.

Z novinového papíru, kam patří časopisy, noviny, knihy zbavené vazeb, sešity, tiskové a psací papíry vzniká po recyklaci papír určený k tiskárenským výrobám – nové tiskoviny. Zároveň může být aplikován jako nejkvalitnější příměs sběrového papíru pro výrobu hygienických papírů, tj. ubrousků, toaletního papíru apod.  Z lepenky a kartonu se opět vyrábí formáty pro lepenkové krabice.

Ze směsného papíru, kam patří drobné netříditelné papíry, letáky, katalogy a ostatní čistý obalový materiál vzniká papír na výrobu nelepenkových krabic, různých proložek a jim podobných výrobků. V menším množství se směsný papír spolu se sběrovým textilem používá na výrobu střešních lepenek.

Papír, který nepatří do sběrového papíru, což jsou papíry znečištěné potravinami, různé mastné a voskované papíry, kopíráky a dehtované papíry a k naší nelibosti se objeví ve tříděném odpadu, končí ve spalovně komunálních odpadů, kde z něj vzniká tepelná energie. (Redakčně zkráceno a upraveno).

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )