Dolnopoustevenský posel

Pieta zdobí Dolní Poustevnu už 258 let

Autor: Hana Matějková

Jak jsme našim čtenářům slíbili v minulém čísle Poustevenského posla, věnujeme se na tomto místě únorového vydání podrobněji problematice odborného restaurátorského zásahu a nové instalaci sousoší dolnopoustevenské Piety.

Autora Piety neznáme

Pískovcová socha Piety je situována v bezprostřední blízkosti hlavní průjezdové silnice ve středu Dolní Poustevny . Kulturní památkou byla prohlášena 4. dubna 1966 a dodnes je jedinou památkou tohoto druhu v Dolní Poustevně.

Socha byla vytvořena anonymním kamenosochařským mistrem v duchu pozdního baroka v roce 1748. Jde o kvalitní sochařské dílo, které se dochovalo v relativně intaktním stavu. V minulosti nedošlo k zásadnímu mechanickému poškození a na kamenné hmotě nebyly provedeny pozdější výrazné kamenosochařské zásahy. Socha se dochovala bez výrazného mechanického poškození.

Povrch pískovcového kamene nesl před odbornou restaurací, o kterou se v uplynulých patnácti měsících postaral pražský akademický malíř a sochař Ivan Hamáček, mechanické nečistoty, depozity, vrstvy mikrovegetace a obsahoval fragmenty nepůvodních nátěrů. Ve spárách sochy byly rozpadlé nefunkční tmely. V minulosti byl uražen levý roh římsy a Panně Marii chybí část levé ruky.

Největší nebezpečí - mobilní shrnovač

Motivací k přesunu sochy Piety hlouběji do parčíku bylo, že základový stupeň památky se nacházel de facto přímo u nezpevněného okraje hlavní komunikace, která je v zimním období udržována chemickým posypem a nedalo se vyloučit možné poškození mobilním shrnovačem.

Přesun a oprava sochy byly doporučeny Národním památkovým ústavem (NPÚ) a schváleny Zastupitelstvem města Dolní Poustevny. Záměr přesunutí je uveden v dokumentu „Program obnovy města Dolní Poustevny“ z dubna 1999 a též doporučen územním plánu z října 2002.

Co o své práci na Pietě napsal Ivan Hamáček?

„Restaurátorské práce na sousoší Piety byly zahájeny 6. září 2004 přípravnými pracemi. Vzhledem k časové náročnosti byla akce rozdělena do dvou etap, na roky 2004 a 2005. 18. září 2004 bylo sousoší demontováno a převezeno do dílny v Praze, kde byla provedena většina restaurátorského zásahu.

Na sousoší bylo provedeno čištění od prachových depozit, sejmutí vrstev nevhodných nátěrů, čištění síranových krust pomocí „raenigerpaste Remmers“. Aplikovány byly odsolovací absorpční obklady, došlo k čištění objektu, laboratornímu vyhodnocení a celkové penetraci organokřemičitanem. Dále bylo přistoupeno k tvarovému doplnění kompozicí umělého kamene a obnovení odstínových retuší.

V dostupných archívech nebyla nalezena fotodokumentace, popř. kresba, pro rekonstrukci chybějící ruky Panny Marie. Doplnění tohoto chybějícího fragmentu proto NPÚ nedoporučil.

V průběhu prací byl v zadní partii sochy objeven relikviář v podobě uzavřené kamenné dutiny obsahující úlomky dřeva – pravděpodobně původního kříže, který mohl stát na původním místě Piety. Úlomky byly ponechány na místě a schránka opět uzavřena kamennou zátkou a zatmelena. Poté byl proveden zpětný transfer do Dolní Poustevny.

Osazení sousoší pomocí mechanizace, závěrečné spárování, tmelení a provedení odstínových retuší doplňovaných míst bylo provedeno 29. října 2005. Vzhledem k nutnosti vyzrání tmelů spár byla konzervace s hydrofobní úpravou povrchu provedena 19. listopadu 2005.“

A co řekl památkář Lubomír Turčan?

„Restaurátorský zásah je hodnocen jako velmi kvalitní. Restaurátor respektoval autenticitu díla i charakter originální kamenné hmoty. Průběh restaurátorských prací byl za strany NPÚ Ústí nad Labem průběžně konzultován přímo v ateliéru restaurátora. Zástupce NPÚ pouze doporučuje údržbu zeleně plochy a následnou prohlídku díla v jarních měsících roku 2006.“

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )