Dolnopoustevenský posel

Dotazy občanů – studny, septiky, žumpy

Autor: Eva Pažoutová, odbor SM

STUDNY – Užíváte-li vodu ze studny pro potřeby domácnosti, tedy i k zalévání zahrady, potřebujete stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod. To se však netýká studní tzv. historických, zbudovaných před 1. 1.1955. Před tímto datem „papírová povolení“ vydávána nebyla a odběr vody ze všech těchto studní je povolený. Studny, které nejsou používány povolení nepotřebují. Pokud odebíráte vodu z potoka pomocí technického zařízení (čerpadla, trkače), musíte mít povolení k odběru povrchových vod. K 1. 1. 2008 zanikají stávající povolení, a to jak k odběru podzemních vod, tak k odběru povrchových vod. Do 1. 7. 2007 je možné požádat o jejich prodloužení, a poté o vydání nových povolení. O prodloužení povolení k nakládání s vodami nemusejí žádat ti, kdo vodu ze studny čerpají výhradně pro potřeby domácnosti. Pokud máte novou studnu a povolení vydané po 1. 1. 2002, vaše povolení bylo vydáno podle nového vodního zákona, takže bude platit i po l. 1. 2008. K legalizaci stavby studny, k vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami je pro fyzické osoby - občany - příslušný MěÚ Šluknov, odbor výstavby a ŽP (paní Naňáková, č. tel. 412 315 315). Právnickým osobám a podnikatelům (včetně drobných živnostníků a prodejen) zanikají ke konci roku veškerá povolení k odběru podzemních vod. Ti se se svými žádosti o vydání stavebního polení a povolení k odběru vod musí obrátit na MěÚ Rumburk, odbor ŽP. MěÚ Rumburk, odbor ŽP. K žádosti o povolení k nakládání s vodami musíte mít stanovisko Povodí Ohře.

SEPTIKY, ŽUMPY - K 1. 1. 2008 končí rovněž platnost všech povolení k vypouštění odpadních vod – kromě nových, vydaných od ledna 2002. V případě žump a vybíratelných jímek není povolení k vypouštění odpadních vod třeba. V případě septiků (pokud nejsou napojeny na kanalizaci) a domácích čističek je nutné požádat o prodloužení stávajícího nebo o vydání povolení nového. V této oblasti poskytuje přesné údaje MěÚ Rumburk, odbor ŽP, který tato povolení vydává. A kolik zaplatíte? Vydání stavebního povolení na stavbu studny je zpoplatněno částkou 300 Kč, za hydrogeologický posudek zaplatíte 3 500 až 5 500 Kč. Hydrogeologický posudek a projekt v jednom vás přijde zhruba na 5 000, laboratorní rozbor vody 1 000 až 8 500 Kč (podle složitosti). Kontakty na autorizované hydrology, stejně tak jako všechny potřebné formuláře získáte, jak již bylo uvedeno, na MěÚ Šluknov, odbor výstavby a ŽP, právnické osoby pak na MěÚ v Rumburku, odbor ŽP.

V souvislosti s legalizací studní nabízí své služby také firma MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem. Správní řízení při udělování povolení k odběru povrchových a podzemních vod a při udělování povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních, včetně prodlužování platnosti těchto povolení nejsou předmětem k vyměření poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění – tedy ve vztahu k žadateli jsou zdarma.

V případě, že dochází k odběru povrchové nebo podzemní vody bez platného povolení nebo v rozporu s ním, nebo dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních, hrozí fyzické osobě (občanovi) sankce až do výše 50 000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající pak v rozpětí od 5 000 do 10 000 000 Kč. V případě, že vodní dílo (studna, čistírna odpadních vod apod.) jsou postaveny bez stavebního povolení, případně je stavba užívána bez kolaudačního rozhodnutí, může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč, rovněž tak právnické osobě či fyzické osobě podnikající .

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )