Dolnopoustevenský posel

Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Autor: (ms)

S nástupem jarního období přichází čas, kdy se mnozí lidé vrhají na jarní úklid zahrádek. Namísto mnohdy pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabávání staré trávy a jejího kompostování, volí raději jednodušší vypalování. Měli by si ale uvědomit, že vypalování je nebezpečné a to nejen proto, že při něm dochází k nenávratnému ničení fauny a flóry, ale také proto, že dochází ke znečišťování ovzduší a hrozí i riziko vzniku požáru.

Mnozí občané si ani neuvědomují, že svým chováním porušují hned několik zákonů najednou, protože vypalování suché trávy a porostů v České republice je zakázáno Zákonem o ochraně přírody a krajiny, Zákonem o požární ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší. Všichni, kdo se dopouští zákazu vypalování trávy a porostů se dle Zákona o požární ochraně vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.

Právnické a podnikající osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí a pod.), ale jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Vypalování nepříznivě ovlivňuje především složení travních porostů a zvýhodňuje plevel včetně mechu. Oheň totiž poškozuje především kulturní druhy trav, které z větší části přezimují v zeleném stavu. Proto čím je travní porost kvalitnější, tím větší škody vypalování způsobí. Mechy obsahují podstatně více vody než ostatní rostliny, takže jsou jen slabě poškozeny, nikoliv zničeny. Velký žár, který při hoření trávy vzniká, může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Míra škodlivosti vypalování trávy je dána ročním obdobím. Největší škody působí vypalování trávy ve vegetačním období a na podzim.

Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených právě vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům ale také k tisícům organismů, pro které je trávník domovem, a znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )