Dolnopoustevenský posel

Území Vilémovského potoka je území záplavové

Autor: rd

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje jako příslušný vodoprávní úřad stanovil území Vilémovského potoka jako území záplavové. Konkrétně pak v úseku od nultého do 11,5 říčního kilometru. Tedy v rozsahu, který stanovil správce toku - Povodí Ohře. Dále zmíněný odbor vymezil aktivní zónu záplavového území Vilémovského potoka a stanovil podmínky pro vyjmutí z aktivní zóny záplavového území.

Znamená to mimo jiné, že v aktivní zóně záplavových území se nesmějí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi atp. Dále se v aktivní zóně záplavových území nesmí těžit nerosty a zemina takovým způsobem, který by zhoršoval odtok povrchových vod. Je zakázáno tam skladovat i odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení a v neposlední řadě tam zřizovat tábory, kempy a dočasná ubytovací zařízení.

Vysvětleme ještě, co pojem aktivní zóna záplavového území znamená. Jde o území, kterým protéká více než 80 procent celkového průtoku při stoleté povodni. Dále se za aktivní zónu považuje území, kterým se nelze brodit s ohledem na hloubku či rychlost proudění nebo s ohledem na kombinaci těchto dvou parametrů. Tedy kde hloubka přesahuje 1,5 m či rychlost proudění přesahuje rychlost 1,5 m za sekundu.

Více informací zájemcům poskytne Odbor správy majetku MěÚ v Dolní Poustevně.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )